ma'oste bau la'o by Svenska by ji'u la jbovlaste de'i li 2023-10-10

a
A
Ett logiskt definierande konjunktiv: sumti eftertänkt eller.
inklusiv disjunktion (p eller q eller båda), kallas inom datavetenskap ofta för OR. Ibland kallas detta för och/eller i dagligt tal.

a'a
UI1
definition attitydmarkör: uppmärksam - ouppmärksam - undvikande.

a'acu'i
UI*1
definition attitydmarkör: uppmärksam - ouppmärksam - undvikande.

a'anai
UI*1
definition attitydmarkör: uppmärksam - ouppmärksam - undvikande.

abu
bu-letteral
BY*
bokstaven a.

a'e
UI1
attitydmarkör: pigghet - utmattning.
Se även {sanji}, {cikna}, {tatpi}.

a'enai
UI*1
attitydmarkör: pigghet - utmattning.

a'i
UI1
attitydmarkör: ansträngning - ingen särskild ansträngning - vila.

ai
UI1
attitudinal: avsikt - obeslutsamhet - avslag/vägran.

a'icu'i
UI*1
attitydmarkör: ansträngning - ingen särskild ansträngning - vila.

aicu'i
UI*1
attitudinal: avsikt - obeslutsamhet - avslag/vägran.

a'inai
UI*1
attitydmarkör: ansträngning - ingen särskild ansträngning - vila.

a'o
UI1
attitydmarkör: hopp - desperation.

a'onai
UI*1
attitydmarkör: hopp - desperation.

a'u
UI1
attitydmarkör: intresse - ointresse - bortstötande.

au
UI1
attitudinal: begär - likgiltighet - olust/motvilja.

a'ucu'i
UI*1
attitydmarkör: intresse - ointresse - bortstötande.

aucu'i
UI*1
attitudinal: begär - likgiltighet - olust/motvilja.

a'unai
UI*1
attitydmarkör: intresse - ointresse - bortstötande.

aunai
UI*1
attitudinal: begär - likgiltighet - olust/motvilja.

ba
PU
tidstempus förhållande/riktning: ska [selbri]; efter [sumti]; futurum.

ba'a
UI2
evidential: jag förväntar mig - jag erfar - jag kommer ihåg.

ba'acu'i
UI2
evidential: jag förväntar mig - jag erfar - jag kommer ihåg.

ba'anai
UI2
evidential: jag förväntar mig - jag erfar - jag kommer ihåg.

ba'e
BAhE
förtänkt betoningsindikator; indikerar att nästa ord är särskilt betonat

ba'i
BAI
basti modal, 1st place ersatt av

ba'o
ZAhO
intervall händelsekontur: i efterverkningarna av...; sedan ...; perfekt

bapu
PU*
tids tempus: kommer att ha varit; (tempus/modal).

ba'u
UI3
diskursiv: överdrift - riktighet - understatement.

bau
BAI
bangu modal, 1st place i språk ...

ba'ucu'i
UI3
diskursiv: överdrift - riktighet - understatement.

ba'unai
UI3
diskursiv: överdrift - riktighet - understatement.

be
BE
sumti länk för att förbinda sumti (som standard x2) med ett selbri; används i beskrivningar.

be'a
FAhA1
platstempus förhållande/riktning: norr om.

be'e
COI
vokative: anhåller om att få sända/tala.

bei
BEI
separerar multipla länkade sumti inom ett selbri; används i beskrivningar.

be'o
BEhO
valbar avslutare: avslutar länkad sumti i en specifik beskrivning.

be'u
UI5
attityd modifierare: saknad/i behov av - i sig själv/tillfredställelse - mättnad.

be'ucu'i
UI*5
attityd modifierare: saknad/i behov av - i sig själv/tillfredställelse - mättnad.

be'unai
UI*5
attityd modifierare: saknad/i behov av - i sig själv/tillfredställelse - mättnad.

bi
-biv-
PA1
siffra/nummer: 8 (siffra) [åtta].

bi'e
BIhE
prefix till en mex operator för att indikera hög prioritet.

bimei
MOI*
kvantifierings selbri: konverterar 8 till kardinal selbri; x_1 är ett set med oktett av medlemmar x_2.

bimoi
MOI*
kvantifierad selbri: konverterar 8 till ordinal selbri; x_1 är åttonde bland x_2 i ordningsföljd enligt regel x_3.

bino
PA*
nummer/kvantitet: 80 [åttio].

binono
PA*
nummer/kvantitet: 800 [åttahundra].

bi'u
UI3a
diskursiv: nyligen introducerad information - tidigare introducerad information.

bi'unai
UI*3
diskursiv: nyligen introducerad information - tidigare introducerad information.

bo
-bor-
BO
sammanlänkare med kort räckvidd; binder ihop varierande konstruktioner med kortaste räckvidd i grupper från höger till vänster.
jfr {ke}, {ke'e}.

boi
valbar avslutare: avslutar numerisk eller text sträng.

bu
-bus-
-bu'i-
BU
konverterar ett enstaka ord till BY [lerfu/tecken].

bu'a
-bul-
GOhA
logiskt kvantifierad predikatvariabel: något selbri 1.

bu'e
GOhA
logiskt kvantifierad predikatvariabel: något selbri 2.

bu'i
GOhA
logiskt kvantifierad predikatvariabel: något selbri 3.

bu'o
UI7
attitudinalkontur: starta emotion - fortsätt emotion - avsluta emotion.

bu'ocu'i
UI*7
attitudinalkontur: starta emotion - fortsätt emotion - avsluta emotion.

bu'onai
UI*7
attitudinalkontur: starta emotion - fortsätt emotion - avsluta emotion.

by
BY2
bokstaven (tecknet/fonemet) b.

ca
PU
tidstempus relation/riktning: är [selbri]; under tiden/medan/samtidigt som [sumti]; presens.

ca'a
-caz-
CAhA
modal aspekt: aktualitet/pågående händelse.

caba'o
ZAhO*
tidstempus: har varit, är nu i efterverkningarna av; (tempus/modal).

caca'a
PU*
tidstempus: närvarande aktualitet; modal aspekt.

caca'o
ZAhO*
tidstempus: är nu/samtidigt, är nu mitt uppe i; (tempus/modal).

ca'e
UI2
evidential: Jag definierar.

cai
CAI
attitudinal: stark intensitetsattityd modifierare.

cajeba
PU*
tidstempus: under tiden och efteråt; (tempus/modal).

ca ma
PU*
sumti fråga om tid/datum/händelse; samtidigt som vad?

capu'o
ZAhO*
tidstempus: kommer nu att göra, är just på väg att göra, är på väg att föregripa/förekomma; (tempus/modal).

cau
BAI
claxu modal, 1st place saknad av ...

ce
-cec-
JOI
icke-logisk konjunktion: set länk, utan inbördes ordning;

ce'a
LAU
2-ords ändrat teckenläge: ordet som följer anger ett nytt typsnitt (t.ex. kursiv, handskrift).

ce'e
CEhE
definition
länkar termer ihop i ett eftertänkt set av termer.

ce'i
-cez-
PA3
siffra/nummer: % procentsymbol, hundradel.

ce'o
-ce'o-
JOI
icke-logisk konjunktion: ordnad sekvenslänk;

ci
-cib-
PA1
siffra/nummer: 3 (siffra) [tre].

ci'i
PA5
siffra/nummer: oändlighet; följt av nummer => alef-kardinalitet .

ci'iroi
ROI*
tempus intervall modifierare: inträffar oändligt antal gånger, för evigt; målsättningstempus; tid om inget annat anges.

cimei
MOI*
kvantifierings selbri: konverterar 3 till kardinal selbri x_1 är ett set med trio av medlemmar x_2.

cimoi
MOI*
kvantifierings selbri: konverterar 3 till ordinal selbri; x_1 är tredje bland x_2 i ordningsföljd enligt regel x_3.

cino
PA*
nummer/kvantitet: 30 [trettio].

cinono
PA*
nummer/kvantitet: 300 [trehundra].

ci'o
BAI
cinmo modal, 1st place emotionellt förnummen av ...

ciroi
ROI*
tempus intervall modifierare: tre gånger; objektivt kvantifierat tempus; tidstempus om inget annat anges.

ci'u
BAI
ckilu modal, 1st place på en skala...

co
-col-
CO
tanru inversion operator;

co'e
-com-
-co'e-
GOhA
elliptisk/ospecificerad bridi förhållande.

coi
COI
vokativ: hälsningsfras/hallå/hej/tjena/goddag

coico'o
COI*
vokativ: hälsningsfras i förbigående.

co'o
COI
vokativ: avsked/farväl/hej då.

cu
CU
valbar markör: separerar selbri från föregående sumti, tillåter att välja bort föregående avslutare.

cu'a
VUhU3
unär matematisk operator: absolutvärde/norm |a|.

cu'e
CUhE
tempus/modal fråga.

cu'i
CAI
attitudinal: neutral skalär attitydmodifierare.

cu'o
MOI
konverterar nummer till sannolikhets selbri; händelse x_1 har sannolikhet (n) av de som förekommer under omständigheter x2.

cu'u
BAI
cusku modal, 1st place (tillskrivet/citat) som sades av källa/enligt ...; används för citat.

cy
BY2
bokstaven (tecknet/fonemet) c.

da
-dav-
-dza-
KOhA1
logiskt kvantifierad existentiell pro-sumti: det existerar något 1 (vanligtvis begränsad).

da'a
-daz-
PA4
siffra/nummer: alla förutom n; alla utom n; n är 1 om inget annat anges. gloss words
* all except * but ; except * except ; excluding

da'amoi
MOI*
kvantifierad selbri: konverterar alla-utom-(1) till ordinal selbri; x_1 är näst sist bland x_2 i ordningsföljd enligt regel x_3.

da'aremoi
MOI*
kvantifierad selbri: konverterar alla-utom-(2) till ordinal selbri; x_1 är nästnäst sist bland x_2 i ordningsföljd enligt regel x_3.

da'e
KOhA2
pro-sumti: avlägset framtida påstående;

da'i
UI3
diskursiv: antagligen/förmodligen - i själva verket/de facto.
Se även {sruma}.

da'inai
UI3*
diskursiv: antagligen/förmodligen - i själva verket/de facto.

da'o
DAhO
diskursiv: upphäver pro-sumti/pro-bridi tilldelningar.

da'u
KOhA2
pro-sumti: ett avlägset tidigare yttrande;

dau
PA2
siffra/nummer: hexadecimal siffra A (decimal 10) [tio].

de
KOhA1
logiskt kvantifierad existentiell pro-sumti: det existerar något 1 (vanligtvis begränsad).

de'a
ZAhO
händelsekontur: för ett tillfälligt uppehåll och den paus i processen som blir följden.

de'e
KOhA2
pro-sumti: ett nära förestående yttrande.

de'i
BAI
detri modal, 1st place (för brev) daterad ... ; datumstämplar.

dei
KOhA2
pro-sumti: detta yttrande.

denpa bu
bu-letteral
BY*
bokstav: Lojban

de'o
VUhU3
binär matematisk operator: logaritm; [log/ln a med bas b]; bas 10 eller e om inget annat anges.

de'u
KOhA2
pro-sumti: ett tidigare yttrande.

di
KOhA1
logiskt kvantifierad existentiell pro-sumti: det existerar något 3 (vanligtvis begränsad).

di'a
ZAhO
händelsekontur för återupptagande av en pausad process.

di'e
KOhA2
pro-sumti: nästa yttrande.

di'i
TAhE
tempus intervall modifierare: regelbundet; subjektivt tempus/modal; tidstempus om inget annat anges.

di'inai
TAhE*
tempus intervall modifierare: oregelbunden/aperiodiskt; tempus/modal; tidstempus om inget annat anges.

di'u
KOhA2
pro-sumti: det sista påståendet.

do
-don-
-doi-
KOhA3
pro-sumti: du/ni lyssnare; identifierad genom vokativ.

do'a
UI3
diskursiv: generöst - snålt.
Se även {dunda}.

do'anai
diskursiv: generöst - snålt.

do'e
BAI
elliptisk/ospecificerad modal.

do'i
KOhA2
pro-sumti: elliptisk/ospecificerat påstående variabel.

doi
DOI
generisk vokativmarkör; identifierar den avsedda lyssnaren; valbar efter COI.

doido'u
DOI*
generisk vokativ addresserar avsedd lyssnare.

do'o
KOhA3
pro-sumti: ni (du lyssnaren & andra ospecificerade).

do'u
DOhU
valbar avslutare: avslutar vokativ (ofta valbar).

du
-dub-
-du'o-
GOhA
identitets selbri; = tecken; x_1 är identisk med x_2, x_3, etc.; tillhörande sumti refererar till samma sak.

du'a
FAhA1
platstempus förhållande/riktning; öst om.

du'e
PA4
siffra/nummer: för många; subjektivt.

du'emei
MOI*
definition
kvantifierar selbri: konverterar för många till kardinal selbri; x_1 är ett set med för många medlemmar x_2.

du'eroi
ROI*
tempus intervall modifierare: för många gånger objektivt tempus, tidstempus om inget annat anges.

du'i
BAI
dunli modal, 1st place (likvärdig med) lika; lika mycket som...

du'o
BAI
djuno modal, 1st place (info källa) med auktoritet; enligt ...; känd av ...

du'u
-dum-
NU
abstraktor: predikat/bridi abstraktor; x_1 är predikat [bridi] som ges uttryck för i sats x2.

dy
BY2
bokstaven (tecknet/fonemet) d.

e
A
logiskt konjunktiv: sumti eftertänkt och.

e'a
UI1
attitudinal: ger tillåtelse - förbjuder.

e'anai
UI*1
attitudinal: ger tillåtelse - förbjuder.

ebu
bu-letteral
bokstaven e.

e'e
UI1
attitudinal: kompetens - inkompetens/oförmåga.

e'enai
UI*1
attitudinal: kompetens - inkompetens/oförmåga.

e'i
UI1
attitudinal: känner tvång/bundenhet/beroende - osjälvständighet - utmanar/gör motstånd mot tvång/bundenhet/beroende.

ei
UI1
attitudinal: förpliktelse - frihet (från förpliktelser).

e'icu'i
UI*1
attitudinal: känner tvång/bundenhet/beroende - osjälvständighet - utmanar/gör motstånd mot tvång/bundenhet/beroende.

e'inai
UI*1
attitudinal: känner tvång/bundenhet/beroende - osjälvständighet - utmanar/gör motstånd mot tvång/bundenhet/beroende.

einai
UI*1
attitudinal: förpliktelse - frihet (från förpliktelser).

enai
A*
logiskt konjunktion: sumti eftertänkt x men inte y.

e'o
UI1
attitudinal: efterfråga - negativ efterfråga.
Kan du ta och ..., är du snäll!?

e'onai
UI*1
attitudinal: efterfråga - negativ efterfråga.

e'u
UI1
attitudinal: förslag - överge förslag - varning.

e'ucu'i
UI*1
attitudinal: förslag - överge förslag - varning.

e'unai
UI*1
attitudinal: förslag - överge förslag - varning.

fa
FA
sumti place tag: taggar 1:a sumti placering.

fa'a
FAhA4
platstempus förhållande/riktning; kommer fram inför/direkt mot ...

fa'e
BAI
fatne modal, 1st place baklänges; motsatt/omvänt/tvärtom/ut och in av...

fa'i
VUhU2
unär matematisk operator: reciprok/multiplikativt inverterat tal; 1/a.
{pavdalcu}

fai
FA
sumti place tag: markerar ett sumti som har flyttats utanför numrerad platsstruktur; används i modala konversioner.

fa'o
FAhO
villkorslös slut på text; utanför gängse grammatik; används för slut i skrivna verk o datorinmatning.

fa'u
JOI
icke-logisk konjunktion: respektive; oblandad i ordning fördelad association.

fau
BAI
fasnu modal, 1st place (icke-kausal) i den händelse att ...

fe
FA
sumti place tag: taggar 2:a sumti placering.

fe'a
VUhU3
binär matematisk operator: n roten ur; inverterad exponent.

fe'eba'o
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: perfektiv i rummet; bortom platsen ...

fe'eca'o
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: kontinuativ i rummet; genom platsen ...

fe'eco'a
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: initiativ i rummet; på randen till...

fe'eco'i
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: uppnått i rummet; på självaste platsen av ...

fe'emo'u
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: genomfört i rummet; vid den bortre ändan av ...

fe'enoroi
ROI*
plats tempus intervall modifierare: aldrig i rummet; objekt kvantifierat tempus.

fe'epu'o
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: anticipativ i rummet; ända till kanten av...

fe'eroroi
ROI*
plats tempus intervall modifiererare: alltid i rummet; objekt kvantifierbart tempus.

fe'eza'o
ZAhO*
plats händelsekontur tempus: superfektiv i rummet; fortsätter för långt bortom ...

fe'i
VUhU1
unär matematisk operator: dividerat med/delat med; divisionsoperator; [(((a / b) / c) / ...)].

fei
PA2
siffra/nummer: hexadecimal siffra B (decimal 11) [eleven].

fe'o
COI
vokativ: klart slut (slut på diskussionen).

fe'u
FEhU
valbar avslutare: avslutar tillfällig konversion av selbri till modal; går vanligtvis att välja bort.

fi
FA
sumti place tag: tag 3rd sumti place.

fi'a
FA
sumti place tag: platsstruktur nummer/tag fråga.

fi'e
BAI
finti modal, 1st place (skapare) skapad av ...

fi'i
COI
vokativ: gästfrihet - ogästvänlighet; du är välkommen/känn dig som hemma.

fi'inai
COI*
vokativ: gästfrihet - ogästvänlighet; du är inte välkommen.

fi'o
FIhO
omvandlar selbri till tillfällig modal/sumti tag.

fi'u
PA3
siffra/nummer: solidus/bråkstreck; om inte annat anges:1/n, "n/" > n/1, eller "/" ensam > gyllene snittet."
En solidus, ╱,är ett diagonalt streck (Unicode FF0F) som liknar snedstreck, /, men som lutar lite mer och är något längre. Tecknet används för sättning av "riktiga" bråk (eng. vulgar fractions), så som ½ eller ¼, istället för 1/2 eller 1/4.

fi'ure
PA*
hälften.
synonym {pimu}; se även {xadba}.

fo
FA
sumti place tag: tag 4th sumti place.

fo'a
-fo'a-
KOhA4
pro-sumti: han/hon/det/de #6 (specificerad av goi).

fo'e
-fo'e-
KOhA4
pro-sumti: han/hon/det/de #7 (specificerad av goi).

fo'i
-fo'i-
pro-sumti: han/hon/det/de #8 (specificerad av goi).

foi
FOI
avslutare: avslutar sammansatt lerfu; aldrig valbar.

fo'o
KOhA4
pro-sumti: han/hon/det/de #9 (specificerad av goi).

fo'u
KOhA4
pro-sumti: han/hon/det/de #10 (specificerad av goi).

fu
FA
sumti place tag: tag 5th sumti place.

fu'e
FUhE
börjar indikator långt omfång.

fu'i
UI5
attitudinal modifierare: lätt - svårt.

fu'inai
UI*5
attitudinal modifierare: lätt - svårt.

fu'o
FUhO
avslutar indikator långt omfång; avslutar omfång av alla aktiva indikatorer.

fu'u
VUhU0
unär matematisk operator: elliptisk/ospecificerad matematiskt uttryck (mex) operator.

fy
bokstaven f.

ga'a
BAI
zgana modal, 1st place för betraktare ... ; bevittnat av ...

ga'e
BY1
skifte till versal/stor bokstav.

ga'i
UI5
attitudinal modifierare/hedersbetygelse: stolthet/hög status - lika rang - undergivenhet; används till de av lägre rang.
Se även {gapru}, {cnita}.

gai
PA2
siffra/nummer: hexadecimal siffra C (decimal 12) [tolv].

ga'icu'i
UI*5
attitudinal modifierare/hedersbetygelse: stolthet/hög status - lika rang - undergivenhet; används till de av lika rang.

ga'inai
UI*5
attitudinal modifierare/hedersbetygelse: stolthet/hög status - lika rang - undergivenhet; används till de högre rang.

gau
BAI
gasnu modal, 1st place agent/aktör fall tag med aktiv agent.

gi'enai
GIhA*
logisk konjunktion: bridi-svans eftertänkt x men inte y.

gi'onai
GIhA*
logisk konjunktion: bridi-svans eftertänkt exklusivt eller (XOR); Latin 'aut'.

mu
-mum-
PA1
siffra/nummer: 5 (siffra) [fem].

no
-non-
PA1
siffra/nummer: 0 (siffra) [noll].

pa
-pav-
PA1
siffra/nummer: 1 (siffra) [ett].

pano
PA*
nummer: 10 (siffra) [tio].

re
-rel-
PA1
siffra/nummer: 2 (siffra) [två].

so
-soz-
PA1
siffra/nummer: 9 (siffra) [nio].

vo
-von-
PA1
siffra/nummer: 4 (siffra) [fyra].

xa
-xav-
PA1
siffra/nummer: 6 (siffra) [sex].

ze
-zel-
PA1
siffra/nummer: 7 (siffra) [sju].